تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://www.asriran.com/fa/news/169230/پول-کودک-معلول-روی-فرغون-در-جیب-دختران-دم-بخت-جزیره-كومور-و-فوتبالیست-های-طلبکار-وطنی