تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://sobhanehonline.com/fa/news/92251/واژگونی-بونکر-بتن-در-بزرگراه-شهید-چمران