تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://samair.ir/fa/news/25199/انبوه-ساز-با-کدام-توانایی-بازوی-اجرایی-دولت-باشد