تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://payeshonline.com/news/38477/واژگونی-بونکر-در-بزرگراه-چمران-تهران-( عکس)