تا لحظاتی دیگر به سایت زیر منتقل میشوید

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28830